تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

                                                     تندیسهای منتخب شرکت درمان تجهیز آفرید