تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

  • روز پرستار، روز آفرینش صبر، روز وقار، روز شکوفایی دست های مهربان پرستاری است

  • ای پرستار! تو، پیام آور امیدی که مجاهدت شب زنده دارانِ راه عشق در شفابخشی دستانت تجلّی پیدا میکند
روز پرستار، روز آفرینش صبر، روز وقار، روز شکوفایی دست های مهربان پرستاری است

هفته ی پرستار مبارک باد

 

به پاس قدردانی از زحمات کادر پرستاری و همه ی کادر درمان، این روزها بیشتر به پرستارها فکر کنیم

واژه ها یک به یک ردیف می شوندصبر- ایثار- تحمل- گذشت- لبخند-امید-مهارت- همدلی

چه کسی جز پرستار می داند که پرستاری چیست و پرستار کیست!

دانستن آنچه تو انجام میدهی به راستی دشوار است.

ما را ببخش اگر عمق ایثارت را نمی فهمیم....

خداقوت

 

 

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۹۱

  • روز پرستار، روز آفرینش صبر، روز وقار، روز شکوفایی دست های مهربان پرستاری است

  • روز پرستار، روز آفرینش صبر، روز وقار، روز شکوفایی دست های مهربان پرستاری است
  • ای پرستار! تو، پیام آور امیدی که مجاهدت شب زنده دارانِ راه عشق در شفابخشی دستانت تجلّی پیدا میکند

هفته ی پرستار مبارک باد

 

به پاس قدردانی از زحمات کادر پرستاری و همه ی کادر درمان، این روزها بیشتر به پرستارها فکر کنیم

واژه ها یک به یک ردیف می شوندصبر- ایثار- تحمل- گذشت- لبخند-امید-مهارت- همدلی

چه کسی جز پرستار می داند که پرستاری چیست و پرستار کیست!

دانستن آنچه تو انجام میدهی به راستی دشوار است.

ما را ببخش اگر عمق ایثارت را نمی فهمیم....

خداقوت

 

 

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۹۱

دسته بندی